အသိေပးေၾကညာခ်က္

Cisco System.Inc မွ ယခင္ CCNA (640-802) Exam အား September ၃၀ ရက္ေန႔ အထိသာ ေၿဖဆိုခြင့္ေပးထားၿပီး  CCNA Routing & Switching (200-120) Exam အၿဖစ္သို႔ ၿမွင့္တင္ေၿပာင္းလဲ လိုက္ေသာေၾကာင့္ ယခင္ CCNA (640-802) Exam ကို ေၿဖဆိုလိုသူ ေက်ာင္းသား/သူေဟာင္းမ်ား အေနၿဖင့္  CCNA Batch 3, CCNA Batch 4 အထိသာ တက္ေရာက္နားေထာင္နိုင္မည္ ၿဖစ္ပါသည္။

CCNA Routing & Switching (200-120) Exam အသစ္ကို CCNA Batch 5 ႏွင့္ CCNA Batch 6 တြင္ စတင္ သင္ၾကားမည္ၿဖစ္ကာ အဆိုပါ Exam ကို ေၿဖဆိုလိုသူ ေက်ာင္းသား/သူေဟာင္းမ်ား    အေနၿဖင့္ CCNA Batch 5 ႏွင့္ CCNA Batch 6  တြင္သာ    တက္ေရာက္ နားေထာင္ နိုင္မည္ၿဖစ္ၿပီး   CCNA Batch 7    တြင္ တက္ေရာက္လိုပါက သင္တန္းေၾကး အၿပည့္ ၿပန္လည္ ေပးသြင္းရမည္ ၿဖစ္သည္။

CCNA  Batch 5 ႏွင့္ CCNA Batch 6 ေက်ာင္းသား/သူမ်ားအေနၿဖင္႔ ေနာင္ဖြင့္လွစ္မည့္  CCNA Routing & Switching (200-120) တန္းခြဲသစ္မ်ား တြင္ အကန္႔အသတ္ မရွိ ၿပန္လည္တက္ေရာက္နိုင္ပါသည္။

Contact Us

Address:Room 2011, Building A, Pin Lon Htate Htar Condo,

No.256, Pansodan Street(Upper Block), Kyauktada Township, Yangon 11182, Myanmar.

Tel: 01-398110, 095113346 , 09448009449

Email: info@netpromyanmar.com

Website: www.netpromyanmar.com