သင္ၾကားမႈ၊ သင္ေထာက္ကူပစၥည္းမ်ားအသံုးျပဳႏုိင္မႈနွင့္ Facilities မ်ားကို စိတ္ေက်နပ္မႈမရိွလွ်င္ နွစ္ပတ္အတြင္းေငြျပန္လည္ထုတ္ယူႏုိင္ျခင္း

Tags: 

Contact Us

Address:Room 2011, Building A, Pin Lon Htate Htar Condo,

No.256, Pansodan Street(Upper Block), Kyauktada Township, Yangon 11182, Myanmar.

Tel: 01-398110, 095113346 , 09448009449

Email: info@netpromyanmar.com

Website: www.netpromyanmar.com